SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

OBSZAR DZIAŁANIA

SPOSÓB REALIZACJI

 

Rozpoznawanie potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów

Diagnoza wstępna (pedagogiczna i psychologiczna):

 • Analiza dokumentacji (opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, karty obserwacji, dokumentacja wychowawcy klasowego, wyniki pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego, wyniki klasyfikacji i promocji)
 • Wywiady (rodzice, wychowawca, nauczyciele)
 • Analiza wytworów dziecka
 • Obserwacje dziecka
 • Ankietowanie(zainteresowania, predyspozycje)
 • Testy socjometryczne

 

Indywidualizowanie pracy uczniów na zajęciach edukacyjnych

 • Dostosowanie wymagań na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Karty pracy
 • Różnicowanie dla uczniów zadań domowych
 • Powierzanie ról
 • Stosowanie wzmocnień słownych
 • Formy organizacji pracy uczniów (indywidualna, grupowa, zbiorowa)
 • Ćwiczenia relaksacyjne

Oferta zajęć specjalistycznych

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, psychologiem szkolnym

Inne formy pozalekcyjne

 • Koła przedmiotowe, zainteresowań
 • Szkolne Koła Sportowe
 • Indywidualne konsultacje dla uczniów
 • Działalność w Samorządzie Uczniowskim
 • Konkursy, zawody, turnieje, wystawy, akcje
 • Szkolny Festiwal Twórczości Uczniowskiej

Wspierająca funkcja rodziców

 • Udostępnienie dokumentacji z badań dziecka
 • Stały kontakt ze szkołą

 

Wspierająca funkcja organu prowadzącego

 

 • Specjaliści w szkole
 • Nagrody
 • Finansowanie zajęć pozalekcyjnych
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi

 

Wspierająca funkcja Kuratorium Oświaty

 

 • Szkolenie dyrektorów i rad pedagogicznych
 • Organizowanie konkursów o zasięgu wojewódzkim